Årsmöte 2018-10-07

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Svenska Wordfeudförbundet
Datum för årsmötet: 2018-10-07
Plats och tid: Vitamex lokaler, Norrköping
Kl. 16.00-17.00

Beslutande: 18 medlemmar

Paragraf: 1-16

§ 1
Mötet öppnades av ordförande Thomas Madsen, startade med att gratulera guld, silver och bronsmedaljörerna i årets SM, Jarl, Anneli Ladó och Peter.

§ 2
Val av funktionärer för årsmötet:

a Till mötesordförande valdes Tomas Madsen
b Till mötessekreterare valdes Eva-Lothe Madsen
c Till justerare tillika rösträknare valdes Heléne Berzelius
d Till mötesreferent valdes Heléne Berzelius

§ 3
Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

§4
Föredragningslistan godkändes.

§ 5
Verksamhetsberättelse och förvaltningsrapport godkändes.

§ 6
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

§ 7
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 8
Val av:

a ordförande Thomas Madsen
b v. ordförande Annica Hallberg
c kassör Nils Berner
d sekreterare Eva-Lothe Madsen
e övriga ledamöter:
Annelie Ladó, Bengt Schmeling, Christian Nilsson

§ 9
Val av revisor: David Åhman, ersättare Inga-Lill Rutgersson

§ 10
Valberedning:

Heléne Berzelius (sammankallande) samt Henrik Dahlgren

§ 11
Val av firmatecknare:
Ordförande Thomas Madsen och kassör Nils Berner att var för sig teckna firman.

§ 12
Medlemsavgiften för 2019 oförändrad 50 kronor. Medlemsavgiften betalas vid första tävling man deltar i under kalenderåret.

§ 13
SM 2019 samt årsmöte: Tid och plats

Beslutades att SM arrangeras någonstans i Skåne hösten 2019. Att årsmötet förläggs samma helg.

Arrangörer: Johan Berner, Christian Nilsson, Per-Ola Bendahl, Sara Ekwall samt Maria Nykvist.

Exakt tid, dag och plats meddelas senare.

SM är öppet för alla medlemmar i Svenska Wordfeudförbundet. Medlemavgift betalas vid första tävling man deltar i under kalenderåret.

§ 14
Behandling av inkomna motioner:

Inga motioner fanns att behandla.

§ 15
Övriga frågor:
Förbundet behöver köpa in avdelare till bordsplaceringarna (A4 eller A3 ställ). Malin och Björn fick i uppdrag att köpa in dessa.

Förbundet behöver köpa in fler schack-klockor. Styrelsen fick i uppdrag att köpa in fler digitala klockor i den mån budgeten tillåter.

Poängterades att medlemsavgiften alltid skall betalas in separat. (enligt tidigare beslut). Ej blandas ihop med spelavgifter.

§16
Mötet avslutades av ordförande Thomas som tackade alla deltagare för två härliga dagar samt arrangörerna för årets SM.

Vitamex lokaler, Norrköping 7 oktober 2018

Ordförande för årsmötet
Thomas Madsen

Sekreterare för årsmötet
Eva-Lothe Madsen

Justerare
Heléne Berzelius

Annons