Årsmöte 2019-09-29

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Svenska Wordfeudförbundet
Datum för årsmötet: 2019-09-29
Plats och tid: Scandic Star, Lund
16.00-17.00

Beslutande: 16 medlemmar

Paragraf: 1-17

§ 1
Årsmötet öppnades av ordförande Thomas Madsen, som gratulerade de tre
medaljörerna på årets SM (Nils Lundström, Johan Berner och Björn Ericson).

§ 2
Val av funktionärer för årsmötet:

Till mötesordförande valdes Thomas Madsen.
Till mötessekreterare valdes Christian Nilsson.
Till rösträknare tillika justerare valdes Bengt Schmeling.
Till pressreferent valdes Heléne Berzelius.

§ 3
Dagordningen godkändes.

§4
Kallelse till mötet godkändes.

§ 5
Verksamhetsberättelsen för det gångna året godkändes.

§ 6
Kassarapport för det gångna året godkändes.

§ 7
Revisorns rapport godkändes.

§ 8
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9
Val av ny styrelse:
Ordförande: Annica Hallberg
Vice ordförande: Bengt Schmeling
Kassör: Nils Berner
Sekreterare: Christian Nilsson
Övriga ledamöter: Annelie Ladó, Jarl Nilsson, Heléne Berzelius

§ 10
Val av revisor och ersättare:
Revisor: David Åhman
Ersättare: Inga-Lill Rutgersson

§ 11
Val av valberedning:

Henrik Dahlgren (sammankallande)
Nils Lundström

§ 12
Val av firmatecknare:
Ordförande Annica Hallberg och kassör Nils Berner valdes att var för sig teckna firman.

§ 13
Medlemsavgiftens storlek för 2020 fastställdes till 50 kronor. Medlemsavgiften betalas vid första tävling man deltar i under kalenderåret.

§ 14
SM 2020: tid och plats

Det beslutades att SM ska arrangeras någonstans i Stockholmsregionen under hösten. Arrangörer: Annica Hallberg, David Månsson, Nils Berner, Henrik Dahlgren och Nils Lundström. Exakt tid och plats meddelas senare. SM är öppet för alla medlemmar i Svenska Wordfeudförbundet.

§ 15
Behandling av inkomna motioner:

Det fanns inga motioner att behandla.

§ 16
Övriga frågor:
Möjligheten att köpa in dator och teknisk utrustning till förbundet diskuterades. Bengt Schmeling utreder eventuellt behov.

§17
Mötet avslutades.

Scandic Star, Lund, 29 september 2019

Ordförande för årsmötet
Thomas Madsen

Sekreterare för årsmötet
Christian Nilsson

Justerare
Bengt Schmeling

Annons