Årsmöte 2015-10-04

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Svenska Wordfeudförbundet
Datum för årsmötet: 2015-10-04
Plats och tid: Scandic hotel, Mölndal
Kl. 13.00-14.00

Beslutande: 19 medlemmar

Paragraferna: 1-16

§ 1
Mötet öppnades av ordförande Thomas Madsen, som startade med att gratulera guld, silver och bronsmedaljörerna i årets SM, Mikael Ström, Björn Ericson samt Nils Lundström.

§ 2
Val av funktionärer för årsmötet:

a Till mötesordförande valdes Tomas Hagenfors
b Till mötessekreterare valdes Eva-Lothe Madsen
c Till justerare tillika rösträknare valdes Henrik Dahlgren
d Till mötesreferent valdes Heléne Berzelius

§ 3
Mötet ansågs stadgeenligt utlyst

§4
Föredragningslistan godkändes

§ 5
Verksamhetsberättelse och förvaltningsrapport godkändes.

§ 6
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes

§ 7
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§ 8
Val av:

a ordförande Thomas Madsen.
b v. ordförande Tomas Hagenfors
c kassör Anders Olsson
d sekreterare Eva-Lothe Madsen
e övriga ledamöter:
Maria Stenlund, Bo Langtorp, Annica Hallberg, Nils Berner samt Tord Eriksson.

§ 9
Val av revisor: Nils Stenlund, ersättare Inga-Lill Rutgersson

§ 10
Valberedning:

Heléne Berzelius (sammankallande), Nils Lundström samt Henrik Dahlgren

§ 11
Val av firmatecknare:
Ordförande Thomas Madsen och kassör Anders Olsson att var för sig teckna firman.

§ 12
Medlemsavgiften för 2016 oförändrad 50 kronor.

§ 13
SM 2016: Tid, plats och utformning.

Beslutades att SM arrangeras hösten 2016 och att årsmötet förläggs samma helg.

Beslutades att utöka ronderna från 9 till 12. 7 ronder på lördagen och fem på söndagen.

SM förläggs till Stockholm (troligtvis lite utanför city med samma hotellmodell som Mölndal). Arbetsgrupp för arrangemanget blev Annica Hallberg, Bo Langtorp, Henrik Dahlgren, David Åhman samt Nils Berner.
Exakt tid och plats meddelas senare.

SM är öppet för alla medlemmar i Svenska Wordfeudförbundet. Medlemskap kan lösas samtidigt med anmälningen till SM.

§ 14
Inga motioner fanns att behandla.

§ 15
Övriga frågor:

Hemsidan diskuterades och Bengt Schmeling valdes som webbansvarig.

Styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med Scrabble-förbundet titta på deras datasystem för att kanske kunna använda det även vid wordfeud-förbundets tävlingar. Om allt går i lås kommer det att provas under ”Ordfejden” i Hallsberg.

Styrelsen fick också i uppdrag att se över förbundets stadgar. Annica Hallberg tittar på detta.

Ordfejden arrangeras i Hallsberg i mars på Hallsbergs Bibliotek. Datum ej spikat ännu.

§16
Mötet avslutades av ordförande. Thomas tackade arrangörerna för SM-tävlingen i Mölndal, med huvudansvarige Bertil Fransson, för två härliga dagar på Scandic hotell. Ett koncept som alla vill se fler gånger.

Och som avslutning. Tack alla SM-deltagare samt vår prominente domare Bengt Nyberg samt Karin Andersson som hoppade in och hjälpte Bengt.

Mölndal den 4 oktober 2015

Ordförande för årsmötet
Tomas Hagenfors

Sekreterare för årsmötet
Eva-Lothe Madsen

Justerare
Henrik Dahlgren

Annons