Årsmöte 2014-09-28

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Svenska Wordfeudförbundet
Datum för årsmötet: 2014-09-28
Plats och tid: Kulturhuset, Jönköping
Kl. 13.00-14.00
Beslutande: 19 medlemmar
Paragraferna: 1-16

§ 1 Mötet öppnades av v.ordförande, Thomas Madsen, som glädjande nog kunde
berätta att medlemsantalet ökat betydligt, under året.

§ 2 Val av funktionärer för årsmötet:
a Till mötesordförande valdes Thomas Madsen
b Till mötessekreterare valdes Eva-Lothe Madsen
c Till justerare tillika rösträknare valdes Ellen Bergstrand

§ 3 Mötet ansågs stadgeenligt utlyst

§4 Föredragningslistan godkändes

§ 5 Verksamhetsberättelse och kassarapport 2013-10-05 -2014-09-01 godkändes

§ 6 Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes

§ 7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§ 8 Val av:
a ordförande Thomas Madsen. (Thomas Hagenfors ville byta bort ordförandeskapet, men finnas kvar i styrelsen)
b v. ordförande Tomas Hagenfors
c kassör Anders Olsson
d sekreterare Eva-Lothe Madsen
e övriga ledamöter Maria Stenlund, Bo Langtorp, Malin Ståhlner, Kristoffer Wolke samt Tord Eriksson.

§ 9 Val av revisor : Nils Stenlund, ersättare Ellen Bergstrand. (Ellen Bergstrand ville byta revisorsplatsen till ersättare)

§ 10 Valberedning: Fredrik Hörnberg (sammankallande), Annica Hallberg

§ 11 Val av firmatecknare:
Ordförande Thomas Madsen och kassör Anders Olsson att var för sig teckna firman.

§ 12 Medlemsavgiften för 2015 oförändrad 50 kronor.

§ 13 SM 2015: Tid, plats och utformning.
Beslutades att SM arrangeras hösten 2015 och att årsmötet förläggs samma helg.
Beslutades att utöka ronderna från 9 till 12.
SM förläggs till Göteborg/Mölndal. Huvudansvarig är Bertil Fransson, med hjälp av
fler medlemmar i Göteborgsområdet.
Beslutades att fråga Inge Nordén om han vill sköta sekretariatet under SMdagarna.
En öppen anmälningslista kommer att finnas på hemsidan.
Fika i anslutning till SM-lokalen ordnas.
SM är öppet för alla medlemmar i Svenska Wordfeudförbundet. Medlemskap kan
lösas samtidigt med anmälningen till SM.

§ 14 Inga motioner fanns att behandla.

§ 15 Övriga frågor:
Hemsidan diskuterades och beslut togs att Thomas Madsen tillsammans med Bengt Schmeling gemensamt tittar på sidans utformning.
Länkskafferiet på hemsidan skall utökas.
Ordfejden arrangeras i Hallsberg den 14-15 mars på Hallsbergs Bibliotek. Om deltagarantalet blir tillräckligt stort och om deltagarna går med på det, kommer 12
ronder att testas.
Stockholm planerar en tävling i januari.
Medlemmar i förbundet får gärna arrangera egna tävlingar. Meddela bara styrelsen
först.
§16 Mötet avslutades av nye ordförande Thomas Madsen, som tackade Tomas
Hagenfors (som ej kunde delta på årsmötet) för allt hans arbete som ordförande
och hälsade honom välkommen som vice ordförande.
Thomas tackade också arrangörerna i Jönköping, Kristoffer Wolke och Ellen
Bergstrand för två härliga dagar och en mycket spännande och trevlig spellokal.
Och som avslutning. Tack alla SM-deltagare.

Jönköping den 28 september 2014
Ordförande för årsmötet: Thomas Madsen
Sekreterare för årsmötet: Eva-Lothe Madsen
Justerare: Ellen Bergstrand

Annons