Stadgar för Svenska Wordfeudförbundet

Stadgar, antagna vid årsmöte 2013-10-05

§1 Förbundets namn är Svenska Wordfeudförbundet.

§2 Förbundet som bygger på ideell grund vill uppmuntra Wordfeudspel i olika former.

§3 Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet som ska hållas varje kalenderår. Ett extra årsmöte kan utlysas av styrelsen på annan tid. Samtliga betalande medlemmar är röstberättigade vid årsmötet. Alla medlemmar har rätt att lämna förslag och motioner till styrelsen som förbereder svar på motionerna.

§4 Kallelse till årsmötet ska gå ut senast 14 dagar i förväg.

§5 Vid årsmötet väljs en styrelse som ansvarar för planering av förbundets verksamhet och ekonomi. Antalet ledamöter i styrelsen kan variera från 5 till 9 ledamöter med nyval vid varje årsmöte.

§6 Följande punkter ska avhandlas under årsmötet:
a. val av årsmötesfunktionärer, justerare och rösträknare
b. val av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga styrelseledamöter
c. val av revisor samt ersättare för denne
d. val av valberedning
e. val av firmatecknare
f. styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
g. revisorns berättelse
h. frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
i. fastställande av medlemsavgiftens storlek
j. motionsbehandling och övriga frågor

§7 Svenska Wordfeudförbundet ska årligen arrangera och inbjuda till SM i Wordfeud. Styrelsen får utöver detta föreslå andra tävlingar under året.

§8 Styrelsen beslutar om vilka regler som ska tillämpas vid förbundets tävlingar.

§9 Styrelsen får besluta om lokala föreningar till förbundet. Dessa föreningars stadgar ska först godkännas av förbundets styrelse,

§10 För ändring av dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid ett årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

§11 Vid upplösning av förbundet överförs eventuella tillgångar till en organisation med liknande verksamhet eller till välgörande ändamål.

Annons