Årsmöte 2017-10-08

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Svenska Wordfeudförbundet
Datum för årsmötet: 2017-10-08
Plats och tid: Kuben, Hallsberg
Kl. 16.00-17.00

Beslutande: 20 medlemmar

Paragraf: 1-16

§ 1
Mötet öppnades av ordförande Thomas Madsen, som startade med att gratulera guld, silver och bronsmedaljörerna i årets SM, Björn Ericson, Gunnar Andersson och Jens Lindholm.

§ 2
Val av funktionärer för årsmötet:

a Till mötesordförande valdes Tomas Madsen
b Till mötessekreterare valdes Eva-Lothe Madsen
c Till justerare tillika rösträknare valdes Henrik Dahlgren
d Till mötesreferent valdes Heléne Berzelius

§ 3
Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

§4
Föredragningslistan godkändes.

§ 5
Verksamhetsberättelse och förvaltningsrapport godkändes.

§ 6
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

§ 7
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 8
Val av:

a ordförande Thomas Madsen
b v. ordförande Annica Hallberg
c kassör Nils Berner
d sekreterare Eva-Lothe Madsen
e övriga ledamöter:
Annelie Gredander Ladó, Bo Langtorp och Christian Nilsson

§ 9
Val av revisor: David Åhman, ersättare Inga-Lill Rutgersson

§ 10
Valberedning:

Heléne Berzelius (sammankallande) samt Henrik Dahlgren

§ 11
Val av firmatecknare:
Ordförande Thomas Madsen och kassör Nils Berner att var för sig teckna firman.

§ 12
Medlemsavgiften för 2018 oförändrad 50 kronor.

§ 13
SM 2018: Tid och plats

Beslutades att SM arrangeras hösten 2018 och att årsmötet förläggs samma helg.

Arrangörer: Jessica, Björn, Malin och Bengt S.

Exakt tid och plats meddelas senare.

SM är öppet för alla medlemmar i Svenska Wordfeudförbundet. Medlemskap kan lösas samtidigt med anmälningen till SM.

§ 14
Behandling av inkomna motioner:

Inga motioner fanns att behandla.

§ 15
Övriga frågor:
Nils Berner meddelade att han har för avsikt att arrangera en tävling under trettondagshelgen, vilket alla tyckte var jättekul.

Förbundet behöver köpa in fler schack-klockor. Annica Hallberg fick i uppdrag att undersöka olika märken och prisklasser. Förbundet har 20 egna klockor men det behövs fler.

Pratades om ”swish”. Annica Hallberg, Bengt Schmeling samt Thomas Madsen tittar närmare på detta och följer utvecklingen med kostnader för föreningar.

§16
Mötet avslutades av

ordförande Thomas som tackade alla deltagare (39 spelare) för två härliga dagar.

Kuben Hallsberg den 8 oktober 2017

Ordförande för årsmötet
Thomas Madsen

Sekreterare för årsmötet
Eva-Lothe Madsen

Justerare
Henrik Dahlgren

 

Annons