Årsmöte 2020-12-13

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Svenska Wordfeudförbundet
Datum för årsmötet: 2020-12-13
Plats och tid: Google Meet 16.00-16.50
Beslutande: 16 medlemmar deltog på mötet
Paragraf: 1-17

§1
Årsmötet öppnades av vice ordförande Bengt Schmeling.

§2 
Val av årsmötesfunktionärer: 

  1. Till mötesordförande valdes Bengt Schmeling 
  2. Till sekreterare valdes Christian Nilsson 
  3. Till rösträknare tillika justerare valdes Anna Andersson
  4. Till pressreferent valdes Heléne Berzelius

§3
Dagordningen godkändes.

§4
Kallelse till mötet godkändes.

§5
Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp och godkändes.

§6
Kassarapport för det gångna året godkändes.

§7
Revisorernas rapport godkändes.

§8
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§9
Val av ny styrelse:

Ordförande: Annica Hallberg
Vice ordförande: Bengt Schmeling
Kassör: Nils Berner
Sekreterare: Christian Nilsson
Övriga ledamöter: Annelie Ladó, Jarl Ladó, Heléne Berzelius

§10
Val av revisor och ersättare:
Revisor: David Åhman
Ersättare: Inga-Lill Rutgersson

§11
Val av valberedning:
Henrik Dahlgren (sammankallande) och Nils Lundström

§12
Val av firmatecknare:
Ordförande Annica Hallberg och kassör Nils Berner valdes att var för sig teckna firman.

§13
Medlemsavgiftens storlek för 2021 fastställdes till 50 kronor. Betald avgift under 2020 gäller även under 2021. Medlemsavgiften betalas vid första tävling man deltar under kalenderåret.

§14
SM 2021, tid och plats:
Det beslutades att SM ska arrangeras i Västerås under september eller oktober 2021. Jonas Lagerkvist och Oliver Merkel är huvudarrangörer. Vid behov ställer styrelsen upp för att bolla idéer. Exakt tid och plats meddelas senare. SM är öppet för alla medlemmar i Svenska Wordfeudförbundet. 

§15
Behandling av inkomna motioner: Det fanns inga motioner att behandla. 

§16
Övriga frågor: Det beslutades att det inte kommer hållas några live-turneringar sanktionerade av Wordfeudförbundet under våren. Eventuellt kommer det hållas någon eller några turneringar under sommaren 2021. Ordfejden kommer vara inställd 2021, men kommer eventuellt återupptas igen 2022.

§17
Mötet avslutades.

Ordförande för årsmötet
Bengt Schmeling

Sekreterare för årsmötet
Christian Nilsson

Årsmötesprotokollet granskad 2020-12-13 av justerare:
 Anna Andersson

Annons