Kallelse till årsmöte 2019-09-29

Kallelse till årsmöte och förslag på dagordning.
29 september 2019.
Scandic Star, Lund

1. Årsmötets öppnande
2. Val av årsmötesfunktionärer
a) mötesordförande b) sekreterare c) rösträknare tillika justerare d) pressreferent
3) Godkännande av dagordning
4) Godkännande av kallelse
5) Verksamhetsberättelse för det gångna året
6) Kassarapport för det gångna året
7) Revisorernas rapport
8) Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9) Val av ny styrelse (5-9 personer enligt stadgarna)
a) ordförande b) vice ordf c) kassör d) sekreterare e) övriga ledamöter
10) Val av revisor samt ersättare
11) Val av valberedning
12) Val av firmatecknare
13) Fastställande av medlemsavgiftens storlek för 2020
14) SM 2020. Tid och plats
15) Behandling av inkomna motioner
16) Övriga frågor
17) Mötets avslutande

Motioner och skrivelser lämnas till ordförande Thomas Madsen innan årsmötet, på mailadressen thomaspoulmadsen@gmail.com

Välkomna!