Kallelse årsmöte 2018

Kallelse till Svenska Wordfeudförbundets årsmöte och förslag på dagordning

Datum, plats och tid för årsmötet: Årsmötet tar vid direkt efter avslutat spel och prisutdelning efter SM, 7 oktober 2018, Vitamex lokaler, Bergslagsgatan 9, Norrköping

Förslag på dagordning

§ 1
Årsmötets öppnande

§ 2
Val av årsmötesfunktionärer:

a mötesordförande
b sekreterare
c rösträknare tillika justerare
d pressreferent

§ 3
Godkännande av dagordning

§4
Godkännande av kallelse

§ 5
Verksamhetsberättelse för det gångna året

§ 6
Kassarapport för det gångna året

§ 7
Revisorernas rapport

§ 8
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9
Val av ny styrelse (5-9 personer enligt stadgarna)

a ordförande
b vice ordförande
c kassör
d sekreterare
e övriga ledamöter

§ 10
Val av revisor samt ersättare

§ 11
Val av valberedning

§ 12
Val av firmatecknare

§ 13
Fastställande av medlemsavgiftens storlek för 2019

§ 14
SM 2019. Tid och plats

§ 15
Behandling av inkomna motioner.
Lämnas till ordförande Thomas Madsen skriftligt eller via mail till kulturnat@me.com innan årsmötet

§ 16
Övriga frågor

§17
Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Annonser